י׳ בניסן תשפ״ד – 18/04/2024

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט"א באדיבות תורת אמת

               פלא יועץ – בנין הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל בנין אמרו רבותינו זכרונם לברכה (יבמות סג, א) כל העוסק בבנין מתמסכן, רחמנא לצלן. שבכל ההוצאות אדם יודע לחשב כמה יוציא ומסתכל בכיסו אם יוכל להוציא מוציא באפן שלא יבוא להתמסכן, לא כן העוסק בבנין, שחושב להוציא מאה ונעשה לו הוצאה ממאתים, ומשהתחיל אינו יכול

קרא עוד >>

בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל ר' פנחס ראובן שליט"א באדיבות תורת אמת

               פלא יועץ – בית המדרש הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל בית המדרש אמרו רבותינו זכרונם לברכה (סוכה נב, ב, קדושין ל, א) אם פגע בך מנול זה, משכהו לבית המדרש. אם אבן הוא נמוח, אם ברזל הוא מתפוצץ. ובית המדרש הוא המקום שלומדים בו תורה ברבים. וראוי ליחד מקום בכל עיר ועיר שיהא מיחד

קרא עוד >>

אמונה

אמונה אמונה היא היתה לראש פנה. כי המאמין בה', אשר מלא כל הארץ כבודו ועיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, צדיק באמונתו יחיה, כי בודאי יזהר בקיום כל המצוות ובדקדוקי המצוות, ויהא זריז במצוות ויזהר להיות נקי מכל חטא, ויתגבר כארי לעבודת בוראו, ולא ישוב מפני כל. כי בעיניו יראה ולבבו יבין כי שם ה' נקרא עליו

קרא עוד >>

הלכות פורים – קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף 

הלכות פורים – קיצור שולחן ערוך ילקוט יוסף בס"ד – כל הזכויות שמורות (c) ל מו"ר הרב יצחק יוסף שליט"אמהדורת התשס"זמו"ר הרב יצחק יוסף שליט"א הלכות פוריםמהלכות חודש אדרסימן תרפו – דין תענית אסתרסימן תרפח – כרכים המוקפים חומהסימן תרפח ס"ו – דיני פורים משולשסימן תרפט – שהכל חייבים בקריאת המגילהסימן תרצ – דיני קריאת המגילהמנהגי פוריםסימן תרצא – דיני כתיבת המגילהסימן תרצב

קרא עוד >>

מצווה גדולה להיות בשמחה !

מצווה גדולה להיות בשמחה ! רב מתנה אמר מהכא, תחת אשר עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב, איזו היא עבודה שבשמחה ובטוב לבב הוי אומר זה שירה, ואימא דברי תורה דכתיב פקודי ה' ישרים משמחי לב… (ערכין יא א) מי לא רוצה להיות שמח ? הרי שמחת חיים זו משאת ליבו של כל אחד. והמפתיע מכל זה שלהיות יהודי – ש מ ח זוהי

קרא עוד >>
בית כנסת

הנצפים ביותר

אמונה

אמונה אמונה היא היתה לראש פנה. כי המאמין בה', אשר מלא כל הארץ כבודו ועיניו פקוחות על כל דרכי בני אדם לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו,

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – אדר – עבודת השמחה

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "חודש אדר – עבודת השמחהמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" חשיבות מידת השמחה משנכנס אדר מרבים בשמחה אמרו בגמרא (תענית  

קרא עוד >>

יסודות בעבודת ה' – פרשת החודש

קונטרס"יסודות בעבודת ה' "ראש השנה – ב' החודש הזה לכםמשיעורי הרה"ג ר' אהרן רובינפלד שליט"אבעהמ"ח ספרי"תורת הקנינים" "תורת המצוה" החודש הזה לכם ראש חדשים, יש לבאר

קרא עוד >>

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי