חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
ח׳ בסיון תשפ״ד – 13/06/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

בארה של מרים

תורת הביטחון – פרשת וישב – בביאור דברי האור החיים בכח של 'בעל בחירה'

בכח של 'בעל בחירה' הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשיםוַיִּשְׁמַע רְׁאוּבֵן וַיַצִּלֵהוּ מִּיָדָּם וַיאמֶר לא נַכֶנּוּ נָּפֶש. וַיאמֶר אֲלֵהֶם רְׁאוּבֵן אַל תִּשְׁפְׁכוּ דָּם הַשְׁלִּיכוּ אֹּתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶה אֲשֶר בַּמִּדְׁבָּּר וְׁיָּד אַל תִּשְׁלְׁחוּ בוֹ לְׁמַעַן הַצִּיל אֹּתוֹ מִּיָּדָּם לַהֲשִּיבוֹ אֶל אָּבִּיו. (לז,כא-כב) פי' רש"י: "והבור רק אין בו מים – ממשמע שנאמר והבור רק, איני יודע שאין בו מים, מה תלמוד לומר

קרא עוד >>

תורת הביטחון – פרשת ויחי – בטחון בשם בעת צרה

בטחון בשם בעת צרהלִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'. (מט, יח) הנה לשון 'קווי – תקוה' הוא אחד מן עשר הלשונות של בטחון שהביא החובת הלבבות (סוף שער בטחון.) והוא לקוות, ולצפות, ולייחל לישועת ה.' ובעזהי"ת בהמשך נבאר קצת מן הענין. הכל בקיווי איתא במדרש (בראשית רבה פ' צ"ח) וז"ל: "לישועתך קויתי ה' – אמר רבי יצחק הכל בקווי, יסורין בקווי, קדושת השם בקווי, זכות אבותבקווי,

קרא עוד >>
קדושים תהיו - חנוכה

תורת הביטחון – פרשת מקץ וחנוכה – בביאור עבודת ימי חנוכה

בביאור עבודת ימי חנוכה וַיְהִי מִקֵּץ שְנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵּם וְהִנֵּה עֹמֵּד עַל הַיְאֹר. (מא, א) איתא במדרש (רבה פרשה פ"ט:) "ויהי מקץ שנתים ימים – "קץ שם לחשך" (איוב כח, ג,) זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום," ע"כ. וביאר הבית הלוי דברי המדרש וז"ל: "ביאור דברי המדרש, דבכל דבר שבעולם יש סיבה ומסובב,

קרא עוד >>
יציאת מצריים

תורת הביטחון – פרשת וישב

פרשת וישב – האמנתי כי אדברוַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ וַיְהִי בְבֵית אֲדֹנָיו הַמִצְרִי. (לט, ב) ופי' התרגום: "והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף והוה גבר מצלח והוה בבית רבוניה מצראה," ע"כ. וכן פי' רש"י על הקרא (שם, ב) "וירא אדניו כי ה' אתו – שם שמים שגור בפיו," ע"כ. ומקור לזה איתא בדברי התנחומא (אות ח)' ז"ל, "וימאן ויאמר אל אשת

קרא עוד >>

הבוטח בה' חסד יסובבנו תורת הביטחון – פרשת וישלח

הבוטח בה' חסד יסובבנו – אפילו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנווַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ וַיַחַץ אֶתהָ עָם אֲשֶר אִּתּוֹ וְאֶתהַ צֹאן וְאֶתהַבָקָר וְהַגְמַלִּים לִּשְנֵּי מַחֲנוֹת: (לב, ח) הנה דבר זה קשה מאוד להבין, מדוע היה יעקב אבינו ירא בכלל, אמאי לא בטח בהקב"ה, שאילו היה בוטח בהקב"ה, אין שום מקום כלל להיות ירא מעשו. ולא עוד, אלא שכבר הבטיח לו הקב"ה שישמרנו

קרא עוד >>

עזרי מעם ה' – תורת הביטחון – פרשת ויצא

עזרי מעם ה' – וַיֵּצֵּא יַעֲקֹב מִבְּאֵּר שָׁבַע וַיֵּלֶךְ חָׁרָׁנָׁה. (כח, י) איתא במדרש (רבה ס"ח) ז"ל, "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, רבי פנחס בשם רבי הונא בר פפא פתח (משלי ג, כג-כד:) "אז תלך לבטח דרכך" וגו' "אם תשכב לא תפחד," "אז תלך לבטח" – זה יעקב דכתיב ויצא יעקב, אם תשכב לא תפחד מעשו ומלבן, ושכבת וערבה שנתך, וישכב במקום

קרא עוד >>

הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂבָׂר – תורת הביטחון – פרשת וירא

"הכל יכול"וַתִּצְחַק שָׂרָׂה בְקִּרְבָׂהּ לֵאמֹר אַחֲרֵי בְלֹתִּי הָׂיְתָׂה לִּי עֶ דְנָׂה וַאדֹנִּי זָׂקֵן וגו'. הֲיִּפָׂלֵא מֵה' דָׂבָׂר לַמּוֹעֵד אָׂשׁוּב אֵלֶיךָ כָׂעֵת חַיָׂה וּלְשָׂרָׂה בֵן. (יח, יב-יד) ופי' רש"י (ע"פ דברי תנחומא:) "בקרבה – מסתכלת במעיה ואמרה אפשר הקרבים הללו טעונין ולד? השדים הללו שצמקו מושכין חלב"? עכ"ל. כפשוטו נשמע מדברי רש"י, שהטעם ששרה אמנו צחקה, היינו משום שאמרה כי לא יתכן שיהיה גופי

קרא עוד >>
בית כנסת

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים

נושאים שונים

פלא יועץ | הרה"ג אליעזר פאפו זצוק"ל | הבטיח שמי שילמד בספר שלו, הוא יהיה מליץ יושר עליו בשמים.

תפילות

תפילה ללידה קלה

תפילה ללידה קלה תהלים פרק כ:(א) לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:(ב) יַעַנְךָ יְיָ בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלהי יַעֲקֹב:(ג) יִשְׁלַח

להמשך קריאה »

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי