"לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ"

כ״ד בכסלו תשפ״ד – 07/12/2023

קדושים תהיו תפילין מהודרים

שיווק תפילין מהודרים עם כשרות מהודרת
פרשיות כתב בית יוסף מהודרות - קדושים תהיו

פארך חבוש עליך - התפילין הקדושים

תפילין למכירה – ניתן לרכוש אצלנו בתי תפילין מהודרים שנבחרו בקפידה, בדגש על סטנדרט איכותי גבוה ופיקוח הלכתי, עם דקדוק על פרטי ההלכות המרובות והקפדה על ההידורים. כסטנדרט כל בתי התפילין עשויים מגלם אמריקאי קפוא בלבד. העורות נשמרים בהקפאה ללא חומרים נוספים ונשלחים לישראל במטוס. העור, מבהמה גסה איכותי מאוד וחזק. ללא חשש עיבוד נוכרי כלל. העור נשאר טרי, חזק ויציב. הקפדה על חשש נקב קל בחלל הבית, ש' משוכה כולה ידנית, בתי הראש פרודים לגמרי, פיקוח הדוק ועוד חומרות מיוחדות נוספות. בכשרות ראש מכון יד רפאל, הרב שלמה מועלם שליט"א 

"אמר רבי מאיר.... וכשבאתי אצל רבי ישמעאל, אמר לי: בני, מה מלאכתך? אמרתי לו: לבלר אני. אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת — נמצאת מחריב את כל העולם כולו."

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג' עמוד א 

קדושים תהיו – לתקן עולם במלכות שדי- תפילין למכירה

מ 613 מצוות שנצטוו ישראל,
אין לך שום מצווה שתהיה אות ועדות כי אם שלשה מצוות, והם: מילה, שבת ותפילין

שנכתב בשלשתן אות. והם עדות לישראל שהם עבדים להקדוש ברוך הוא. ועל פי שנים עדים יקום דבר (מילה ותפילין)וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני עדים שהוא יהודי, הילכך בשבת ויום טוב שנקראים אות, פטורים מלהניח תפילין. הסמ"ג מצווה ג'

 

 

תפילין קדושים תהיו
קדושים תהיו - תפילין ומוצרי סת"ם מהודרים

"…ולכן יאמר הכתוב במופתים למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ, להורות על ההשגחה, כי לא עזב אותה למקרים כדעתם ואמר "למען תדע כי לה' הארץ", להורות על החידוש, כי הם שלו שבראם מאין ואמר "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. להורות על היכולת, שהוא שליט בכל, אין מעכב בידו, כי בכל זה היו המצריים מכחישים או מסתפקים. אם כן האותות והמופתים הגדולים עדים נאמנים באמונת הבורא ובתורה כלה:
ובעבור כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת בכל דור לעיני כל רשע או כופר, יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור אחרון והחמיר מאד בענין הזה כמו שחייב כרת באכילת חמץ  ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות ובמופתים על ידינו ועל בין עינינו, כמו שכתוב "והיה לך לאות ידך ולזיכרון בין עיניך…כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים" ולכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות, ושנזכיר זה בפינו בבקר ובערב, כמו שכתוב "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך", ושנעשה סכה בכל שנה:
וכן כל כיוצא בהן מצות רבות זכר ליציאת מצרים והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו, ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלהים. כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו ונתכוון בענינה כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פנות התורה"

הרמב"ן פרשת בא

קדושים תהיו תפילין מהודרים מוצרי סת"ם ותשמישי קדושה – תפילין למכירה, ניתן לרכוש דרכנו תפילין מהודרות מאוד עם הקפדה מדוקדקת על חומרות שונות ודיוקים באיכות התפילין, בתי התפילין נבחרים בקפידה והפרשיות נכתבות ע"י סופרי סת"ם מומחים עם כתב הסמכה. ניתן לרכוש אצלנו גם כיסוי תפילין, טליתות, גופיה ציצית, רצועות עור לתפילין, החלפת רצועות לתפילין, מזוזות, בתי מזוזה, כיפות ותשמישי קדושה

שאלות?

רוצה לדעת יותר על התפילין הקדושות? איך מייצרים אותם? איך מניחים תפילין? הבדלים בהידורים, העוצמה הרוחנית שהתפילין מעניקות למי שמניח תפילין כשרות? תפילין מחיר ? מה פוסל תפילין ומה כדאי להקפיד כשקונים תפילין ועוד…

מובא בילקוט יוסף, שארית יוסף חלק א' מעלות וחשיבות הנחת תפילין 

  • ציווה השם יתברך בתורה הקדושה ( בספר דברים ו' פסוק ח' ) "וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" ומצווה קדושה וחשובה זו היא אחת משלוש אותות שהם עדות לעם ישראל שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא. אות שבת קודש, אות ברית המילה ואות התפילין. ונאמר בתורה הקדושה שעל פי 2 עדים יקום דבר, וכל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם יש לו 2 עדים – ביום חול תפילין וברית מילה ובשבת – שמירת שבת קודש וברית המילה. וכתוב בספר מנורת המאור ששלושת מצוות אלו מיישרות את האדם להשיג אמיתות השם! 
  • ומצוות הנחת התפילין היא הגדולה שבמצוות עשה שבתורה הקדושה ומי שנזהר במצוות התפילין מצווה זו מכריעה את הכף לכף זכות ביום הדין. 
  • שכר המקיים מצוות הנחת תפילין גדול מאוד, שמלבד שהקרן קיימת לו לעולם הבא – הוא זוכה לאכול פירותהן בעולם הזה ומאריכין לו ימיו ושנותיו. וכל המניח תפילין ומתעטף בציצית וקורא קריאת שמע ומתפלל מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ואין אש של גיהנם שולטת בו, וכל עוונותיו נמחלין. 
  • אומר הרמב"ם בספר אהבה הלכות תפילין פרק ד' כה', קדושת התפילין גדולה היא שכל זמן שתפילין על ראשו של אדם ועל זרועו, הוא עניו וירא ואינו נשמח בשחוק ובשיחה בטלה. 

כד הקמח רבנו בחיי בן רבי אשר זצ"ל ערך תפילין

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי