חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
י״א בתמוז תשפ״ד – 16/07/2024
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הבוטח בה' – תורת הביטחון – פרשת לך לך

קדושים תהיו - פרשת לך לך

הבוטח בה' ישגב וַיְהִי רָעָב בָאָרֶץ וַיֵּרֶד אַבְרָם מִצְרַיְמָה לָגוּר שָם כִי כָבֵּד הָרָעָב בָאָרֶץ. (יב, י) ופי' הרמב"ן (שם) וז"ל: "ודע כי אברהם אבינו חטא חטא גדול בשגגה שהביא אשתו הצדקת במכשול עון מפני פחדו פן יהרגוהו, והיה לו לבטוח בשם שיציל אותו ואת אשתו ואת כל אשר לו, כי יש באלהים כח לעזור […]

תורת הביטחון – פרשת ויגש – אין עוד מלבדו

אין עוד מלבדו וַנֹּאמֶר אֶל אֲדֹּנִי יֶשׁ לָנוּ אָב זָקֵן וְיֶלֶד זְקֻנִים קָטָן וְאָחִיו מֵת וַיִוָּתֵר הוּא לְבַדּוֹ לְאִמּוֹ וְאָבִיו אֲהֵבוֹ. (מד, כ) הנה מצינו לשון זה "ויותר הוא לבדו," בב' מקומות. נאמר הכא על בנימין. וגם נאמר על יעקב אבינו (לב, כה:) "ויותר יעקב לבדו." וכבר עמד על זה הבעל הטורים ועיי"ש במש"כ לבאר […]

תורת הביטחון – פרשת וישב – בביאור דברי האור החיים בכח של 'בעל בחירה'

בארה של מרים

בכח של 'בעל בחירה' הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשיםוַיִּשְׁמַע רְׁאוּבֵן וַיַצִּלֵהוּ מִּיָדָּם וַיאמֶר לא נַכֶנּוּ נָּפֶש. וַיאמֶר אֲלֵהֶם רְׁאוּבֵן אַל תִּשְׁפְׁכוּ דָּם הַשְׁלִּיכוּ אֹּתוֹ אֶל הַבּוֹר הַזֶה אֲשֶר בַּמִּדְׁבָּּר וְׁיָּד אַל תִּשְׁלְׁחוּ בוֹ לְׁמַעַן הַצִּיל אֹּתוֹ מִּיָּדָּם לַהֲשִּיבוֹ אֶל אָּבִּיו. (לז,כא-כב) פי' רש"י: "והבור רק אין בו מים – ממשמע שנאמר והבור רק, […]

תורת הביטחון – פרשת ויחי – בטחון בשם בעת צרה

בטחון בשם בעת צרהלִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'. (מט, יח) הנה לשון 'קווי – תקוה' הוא אחד מן עשר הלשונות של בטחון שהביא החובת הלבבות (סוף שער בטחון.) והוא לקוות, ולצפות, ולייחל לישועת ה.' ובעזהי"ת בהמשך נבאר קצת מן הענין. הכל בקיווי איתא במדרש (בראשית רבה פ' צ"ח) וז"ל: "לישועתך קויתי ה' – אמר רבי יצחק הכל […]

תורת הביטחון – פרשת מקץ וחנוכה – בביאור עבודת ימי חנוכה

קדושים תהיו - חנוכה

בביאור עבודת ימי חנוכה וַיְהִי מִקֵּץ שְנָתַיִם יָמִים וּפַרְעֹה חֹלֵּם וְהִנֵּה עֹמֵּד עַל הַיְאֹר. (מא, א) איתא במדרש (רבה פרשה פ"ט:) "ויהי מקץ שנתים ימים – "קץ שם לחשך" (איוב כח, ג,) זמן נתן ליוסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים, כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום," ע"כ. וביאר הבית הלוי דברי המדרש וז"ל: "ביאור […]

תורת הביטחון – פרשת וישב

יציאת מצריים

פרשת וישב – האמנתי כי אדברוַיְהִי ה' אֶת יוֹסֵף וַיְהִי אִישׁ מַצְלִיחַ וַיְהִי בְבֵית אֲדֹנָיו הַמִצְרִי. (לט, ב) ופי' התרגום: "והוה מימרא דה' בסעדיה דיוסף והוה גבר מצלח והוה בבית רבוניה מצראה," ע"כ. וכן פי' רש"י על הקרא (שם, ב) "וירא אדניו כי ה' אתו – שם שמים שגור בפיו," ע"כ. ומקור לזה איתא בדברי […]

הבוטח בה' חסד יסובבנו תורת הביטחון – פרשת וישלח

הבוטח בה' חסד יסובבנו – אפילו רשע ובוטח בה' חסד יסובבנווַיִּירָא יַעֲקֹב מְאֹד וַיֵּצֶר לוֹ וַיַחַץ אֶתהָ עָם אֲשֶר אִּתּוֹ וְאֶתהַ צֹאן וְאֶתהַבָקָר וְהַגְמַלִּים לִּשְנֵּי מַחֲנוֹת: (לב, ח) הנה דבר זה קשה מאוד להבין, מדוע היה יעקב אבינו ירא בכלל, אמאי לא בטח בהקב"ה, שאילו היה בוטח בהקב"ה, אין שום מקום כלל להיות ירא מעשו. […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי