"לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ"

י״ד בתשרי תשפ״ד – 28/09/2023

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

שיעורי תורה מרבותינו שליט"א -מתעדכן כל הזמן

נאמר בזהר הקדוש פרשת אחרי מות דף סט’ עמוד א: (פירוש המתוק מדבש )

גודל זכותו של המקשיב לדברי תורה

כל מאן דאצית למלוי דאורייתא (כל מי שמקשיב לדברי תורה) זכאה הוא בהאי עלמא, וכאילו קביל תורה מסיני (אשרי לו בעולם הזה, ונחשב לו כאילו קיבל את התורה מסיני)” !

הרמח"ל הקדוש

ודע, כי כל מי שמתייגע בלימוד וקשה לו, וטועה בלימוד והוא לא מבין כמו שצריך את הדברים, עם כל זה הקב”ה יתברך שמו שמח מאוד בתורה שהוא לומד, והתורה הקדושה מאירה בו ומקדשת את הנשמה ומרפאת אותה ומחזקת אותה ועם הזמן השם יזכה אותו שיבין ויצליח ויתעלה מעלה מעלה ויקבל כוחות גדולים להתגבר על היצר הרע, בעזרת השם יתברך. 
"יוצר האדם ומנהיגו,  הוא עשהו ויכוננהו, מוכן להבין ולהשכיל השכלה גדולה יותר ממלאכי השרת. וכבר אמרו רבותינו זיכרונם לברכה (בראשית רבה יז) "אמר להם (הקב"ה למלאכי השרת) חכמתו (של האדם) מרובה משלכם!" וכאשר יחפוץ האדם בתבונה על פי דרכו (הכוונה שילמד מה שליבו חפץ בתורה הקדושה) יניחהו להשיג עד שמי השמים דברים שהם כבשונו של עולם שכיסה עתיק יומין. אך הנה הטוב העצום הזה בידנו ולנו היכולת לבחור, אם להתחכם, להתעלות ולדעת, או להישאר ערום מכל חכמה…" (הרמח"ל הקדוש, דרך עץ חיים בתוספת לשון להבנת העניין). 
לפניכם שיעורי תורה מחזקים ממורינו ורבותינו השם יאריך ימיהם בטוב ובנעימים. הפיצו הלאה לזיכוי הרבים. 
מהי התורה הקדושה ומה החשיבות לשמיעת שיעורי תורה – בקישור הזה 

.

לפניכם הערוצים הישירים של הרבנים שליט"א שמתעדכנים על בסיס קבוע, כך שתוכלו להמשיך לשמוע שיעורי תורה מבלי להסתובב ביוטיוב ולפגום בעיניים חס ושלום. 

נושאי שיעורי תורה נבחרים

צורבא מרבנן - בין אדם לחברו - הרב בן ציון אלגאזי
הרב אליהו פנחסי

הרב אליהו פנחסי

שליט"א

סדרת שיעורים בספר "נפש החיים"
טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

טמפלייט רבנים

הרב

שליט"א

"תורת ה' תמימה משיבת נפש עדות ה' נאמנה מחכימת פתי. פקודי ה' ישרים משמחי לב מצות ה' ברה מאירת עינים. יראת ה' טהורה עומדת לעד משפטי ה' אמת צדקו יחדו"(תהילים י״ט ט׳-י׳)

שלשה פסוקים אלו אמרם דוד המלך עליו השלום, בשבח התורה הקדושה והזכיר למעלה מזה המאורות הגדולים שהם קיום העולם ומנהיגיו בכח עליון עליהם, ואחר שהזכיר ופירש ענין השמש וסיפר קצת פעולותיו ותועלותיו הרבות בא לומר כי עוד יש אור גדול יותר מהשמש והוא התורה הקדושה כי אם השמש הוא מעיד ומפרסם על אלהותו של הקב"ה יתברך שמו ועל יכלתו ורוממותו, הלא התורה היא מעידה על זה יותר ויותר ותועלתה ומעלתה רבה מאד יותר מתועלת ומעלת השמש, כי השמש מי שמתמיד ומרבה לשבת בחומו ישוב לו הדבר לנזק גדול עד שיתעלף כמו שמצינו ביונה הנביא (יונה ד׳ ח׳) "ותך השמש על ראש יונה ויתעלף" , אבל המתמיד בעסק התורה אינו כן אבל היא משיבת נפש. וידוע גם כי השמש נכנס במוח האדם עד שישתגע אבל התורה היא "מחכימת פתי". ועוד השמש מי שמרבה לשבת שם ידאג ויתעצב אבל התורה "פקודי ה' ישרים משמחי לב", ועוד מי שמסתכל אל עין השמש יכהו עיניו. אבל התורה "מאירת עינים", ועוד השמש אע"פ שהוא זך וטהור פעמים שיכסוהו עננים ולא יהיה מראיתו טהור, גם לפעמים יעבדוהו מן האומות ויעשו ממנו ע"ז ואז איננו טהור, ולכך המשילו דוד לחתן היוצא מחופתו ולא לחתן הנכנס לחופתו, אבל התורה טהורה לעולם ואין לטהרתה הפסק וזהו שאמר "טהורה עומדת לעד", כלומר טהרתה עומדת בעצמה לעד לא תפרד ממנה, ועוד ידוע כי השמש היא מאירה ביום ולא בלילה אבל התורה האור שלה משמש לעולם, ועוד השמש אין אורו שוה כי אם עד חצי היום מוסיף ומשם ואילך אורו מתחסר ואינו עומד בהשויה אחת אלא משתנה פעם אחר פעם אבל התורה "משפטי ה' אמת צדקו יחדו", הא למדנו מכל זה תועליות הגדולות הנמצאים בתורה יותר מן השמש, וכן תקנו לנו רז"ל בנוסח התפילה לומר "והאר עינינו בתורתך" ובמצותיך בברכה הסמוכה ליוצר המאורות כשם שסמך בכאן תורת ה' תמימה לענין השמש שהזכיר תחלה וזה לבאר כי אור התורה והמצוה גדול מאד מאור המאורות העליונות, וא"כ אין לאדם תחבולה שינצל ממחשכי הדברים הטבעיים שהם תחת השמש זולתי בקיום התורה והמצות. (רבנו בחיי כד הקמח ערך תורה)

היי צדיק ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתף אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי