ט״ז באייר תשפ״ד – 23/05/2024

ציציות פלא יועץ | קדושים תהיו תפילין מהודרים

הרה"ג חסידא קדישא פרישא – רבי אליעזר פאפו זצוק"ל

ציצית

מצות ציצית היא שקולה ככל המצות (נדרים כה א) וזוהי פתח תקווה להשלמת רמ"ח איברי ושס"ה גידי נפשו רוחו ונשמתו, מאחר שאין אנחנו יכולים לקים התרי"ג מצוות, כשאנו מקימים מצות ציצית, חשוב כאלו קימנו התרי"ג מצוות. אבל צריך לכון כן בפרוש, וטוב לומר קדם הנחת ציצית:

יהי רצון מלפניך יי אלהינו ואלהי אבותינו שתקבל ברחמים וברצון מצות ציצית שאנחנו מקימין כאלו קימנוה בכל פרטיה ותקוניה ודקדוקיה וכאלו קימנו כל תרי"ג מצוות התלויות בה:

ולכן צריך לזהר שלא יחסר מעליו טלית קטן, ויזהר בין בטלית גדול בין בטלית קטן, שיהא כשר כדינו וככל משפטו, שאם לא יזהר, נמצא שלא קים מצוה וההעדר טוב, שבהניחו בגד ארבע כנפות בציצית שאינו כשר, עברה היא בידו שמברך ברכה לבטלה ושלובש בגד ארבע כנפות בלא ציצית. וכן צריך לזהר לקים בו זה אלי ואנוהו (שמות טו ב) בטלית נאה, שאם מלבש בגדים נאים, כלים מכלים שונים והטלית שעל בגדיו יהיה קרוע בלוי, הלוא יבוש בעולם הזה ויכלם לעולם הבא וכדי בזיון וקצף:

ויזהר לעשות טלית, בין קטן בין גדול מצמר רחלים ולא משאר מינים, שאינו מקים אלא מצוה דרבנן (או"ח סי' ט סע' א), והרי זה דומה למי שיכול להרויח אלף זהובים ומתרצה בחמש מאות:

וראוי לחנך את הקטנים במצוה זו והיתה להם טלית קטן תחת בגדיהם תדיר, ובזה יקנו סדר קדשה ויהיה להם סיוע על התורה ועל העבודה. והפליגו בזהר הקדוש (כ' ואתחנן דף רסה) בשבח המגיע ליוצא מביתו מעטף בציצית ומכתר בתפלין, אשרי מי שיוכל עשוהו:

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי