ט״ו באייר תשפ״ד – 22/05/2024
Getting your Trinity Audio player ready...

ספרי מוסר מומלצים – מראש ישיבת פונביז'

משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה”ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט”א ראש ישיבת פונביז’

נשיא מועצת גדולי התורה

ספרי מוסר מומלצים

שאלה: האם בסדר מוסר צריכים ללמוד דווקא את הספרים המקובלים? רבינו שליט"א: כן. שערי תשובה,
מסילת ישרים, חובות הלבבות וארחות צדיקים.
שאלה: יש בחורים שרוצים ללמוד בספרים של מחברי זמנינו… רבינו שליט"א: את זה אפשר בזמנים אחרים. סדר מוסר בישיבה הוא סדר ליראת שמים, שבו דורשים מן האדם דרישות.

שערי תשובה של רבינו יונה גירונדי

רבי ברוך בער זצ"ל אמר פעם על השערי תשובה של רבינו יונה "ער האט אויסגעטראטן א שוסיי פון תשובה",
ובתרגום מאידיש: רבינו יונה סלל לנו כביש של תשובה, אם אין כביש צריכים ללכת בדרך עפר וקשה להתקדם ולנסוע, אבל כשיש כביש אפשר להתקדם ולנסוע מהר, וכך הם עיקרי התשובה של רבינו יונה, עשרים עיקרים שהם דרך סלולה לתשובה, ואפשר בנקל להתקדם בהם. שמעתי שהחפץ חיים בשיחותיו היה מזכיר הרבה מספר שערי תשובה, והיה מביא את לשונו ומבארו, כך הייתה דרכו בשיחות שאמר בישיבתו, וגם בשאר מקומות שהיה מדבר דברי חיזוק, כידוע שהיה מגיע להרבה מקומות למכור את ספריו, והיה מדבר שם בפני הציבור דברי חיזוק. אנחנו כולנו בעלי תשובה', כי כל אחד צריך תשובה, ואין מי שלא צריך תשובה, כל אחד אם יפשפש במעשיו מיום עמדו על דעתו, מגיל בר מצוה, וכי לא היה שום ביטול תורה, הרי זה דבר שכמעט לא שייך במציאות. ואפילו מי שאינו יודע בעצמו על דבר שנכשל וצריך תשובה, מכל מקום הרי אפשר להשיג עוד מדרגה, וצריך תשובה על זה שלא הגיע למדרגה יותר גבוהה, ולכך צריכים ללמוד את השערי תשובה.

מסילת ישרים של הרמח"ל הקדוש

ידוע כי הגר"א מווילנא התפעל מאד מספר מסילת ישרים, שהוא ספר על פי קבלה וגם מובן בפשטות, וקנה את
הספר בדמים מרובים, ואמר שאם היה המחבר בחיים, היה הולך אליו ברגל להקביל פניו.
רבי חיים מוואלוז'ין אמר לתלמידו רבי זונדל מסלנט כל ספרי מוסר טוב ללמוד אך ספר מסילת ישרים יהיה מנהלך", כל ספרי המוסר הם טובים ומשפיעים, אך בפרט ספר מסילת ישרים הוא 'המנהל', שנותן דרך ושיטה לפי כוחות הנפש כיצד להיות בעל אמונה, והאיך להתקדם בכל המדרגות ולהיות בעל זהירות וזריזות ונקיות וכל המדרגות עד קדושה, וכמו שאמר רבי ברוך בער על השערי תשובה, שהוא סלל לנו כביש של תשובה, כך גם המסילת ישרים נותן דרך ומסילה כיצד להתקדם בכל המדרגות בעבודת השם.
המסילת ישרים כולל את כל ספרי המוסר בקיצור נמרץ, ונותן דרך ושיטה על פי כוחות הנפש, כיצד להתקדם
בכל המעלות עד לקדושה ולרוח הקודש, וזוהי הדרך גם בשבילנו, בשביל כל אחד ואחד, בין צעיר ובין מבוגר, ללמוד בקביעות את המסילת ישרים ולהתבונן בכל מילה ומילה מדבריו. יש הרבה מעלות במסילת ישרים, זהירות זריזות וכו', ובזהירות עצמה יש הרבה מדרגות ופרטים, וכן בשאר המעלות יש הרבה מדרגות, ומרן המשגיח האור יחזקאל זצ"ל אמר פעם כי אמנם סדר העלייה הוא כמו שאמר רבי פינחס בן יאיר תורה מביאה לידי זהירות ואחר כך זריזות וכו', אבל אין צורך להיות מושלם בזהירות כדי להתחיל ולעסוק בזריזות, אלא יש לקיים קצת מכל מדרגה כפי כוחו, קצת זהירות, וקצת זריזות, וכן בכל המעלות, אפשר לקיים קצת מכל מדרגה גם לפני שיש שלמות במדרגות הקודמות לזה. יש כאלה שחושבים כי כשלומדים ספר מסילת ישרים מידת הזהירות מיד הם יכולים להיות זהירים, וכשאינם מצליחים הם מתייאשים ומפסיקים באמצע. אבל באמת התחלת לימוד המוסר הוא לדעת את הידיעות, וכדאי לקרוא במהירות את הידיעות, ולחזור עליהם שוב ושוב, כדי לקבל בקיאות בהם, לא משנה באיזה ספר, העיקר ספר שיש שם דברי מוסר, וזה ישפיע עליו שבהמשך הזמן יחשוב על זה הרבה פעמים, ואז יוכל לקיים מה שלמד.

הפרק הראשון במסילת ישרים

ראיתי כתוב בשם הגה"צ רבי יוסף שלמה הורביץ זצ"ל שמי שלומד את הפרק הראשון במסילת ישרים על כלל חובת האדם בעולמו, מהו יסוד ושורש העבודה התמימה, וחוזר על זה הרבה פעמים, על ידי זה הוא נעשה לאדם אחר, כי הוא זוכר את זה, מהו העולם הבא ומהו העולם הזה ומה ההבדל. מי שיודע את הפרק הראשון של המסילת ישרים בביאור כלל חובת האדם בעולמו, אם הוא חושב על זה תמיד, ואינו מסיח דעתו מזה, מובטח לו שיהיה צדיק, אמנם יש עוד הרבה דרגות של זהירות זריזות וכו', אבל בפרק הראשון כתוב היסוד שכל המעשים והמחשבות יהיו לשם שמים, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר בכל מעשה שיעשה אם קטן ואם גדול אלא להתקרב אליו יתברך. מי שיעיין במסילת ישרים יראה מיד את החידושים, כבר בפרק הראשון, איזה חידושים שהוא אומר! איזו מטרה צריכה להיות ובאיזו הנהגה יש להתנהג, הנהגה כזו שהאדם יהיה מאושר בה. מעתי מאחד שהוא נהנה מאד ללמוד את הפרק הראשון במסילת ישרים, ואינו מתקדם הלאה, אלא חוזר שוב ושוב על ההקדמה ועל הפרק הראשון בביאור כלל חובת האדם בעולמו, ובכל פעם שהוא חוזר על זה הוא מרגיש השפעה, כמובן שצריכים גם לדעת את שאר הפרקים שיש בהם ידיעות חשובות, אבל גם הפרק הראשון לבד יש בו תועלת מרובה, ואמנם זהו רק אם מרגיש טעם בלימוד הזה, ומרגיש שהדברים מעוררים אותו ומשפיעים עליו, אבל אם חוזר מתוך שעמום, זה לא משפיע, ורק מי שמרגיש טעם ונהנה מהדברים האלו, אז בכל פעם יש עוד השפעה ועוד השפעה.

חובת הלבבות – רבינו בחיי אבן פקודה

חובות הלבבות הוא ספר שלם על מה שחייבים עם הלב, שהלב יהיה לב לפי השולחן ערוך, והגר"ח מבריסק אמר
פעם כי החובות הלבבות הוא 'שולחן ערוך של אידישקייט', שולחן ערוך של יהדות, ומה שכתוב שם זה לא רק מידת חסידות, אלא עיקר היהדות וקיום התורה, ואמנם המחבר נקרא 'החסיד' בעל חובות הלבבות, אבל דבריו אינם מידת חסידות אלא 'חובות' שכל אחד מחויב לקיים אותם.
כיום נדפס חובות הלבבות עם פירוש לב טוב', שהוא תרגום דברי החובות הלבבות ללשון הקודש בשפה פשוטה
וברורה שקל מאד להבין את דבריו, ואמנם גם השפה של החובות הלבבות כפי התרגום הראשוני הנדפס, היא שפה יפה מאד, אבל היא שפה עתיקה ואינה בלשון המדוברת בזמנינו. אמנם למי שמכיר ומבין זה מאד מעניין ונעים, לשון פיוטית כזו. ספר חובות הלבבות הוא מהקדמונים, ויש בו עשרה שערים על ענווה ועל חשבון הנפש ועוד, ומבאר שלושים חשבונות שאדם צריך לחשוב עליהם ולא להסיח דעתו מהם, שאם יסיח דעתו אפילו לזמן קצר מיד עלול להיכשל, וכמו שכתב שם בשער יחוד המעשה פ"ה "אתה ישן לו והוא ער לך", היינו שהיצר הרע ער לפתות את האדם בכל רגע, ואם יסיח דעת מחשבון הנפש מיד ישלוט עליו היצר הרע. היה אחד שראה פעם את החובות הלבבות בשער חשבון הנפש, שיש בו שלושים חשבונות, ונבהל מאד, וכבר פחד ללמוד חובות הלבבות, אך וכי זו היא הדרך? הרי זה חיוב, חובות הלבבות, וזה שולחן ערוך שצריך לדעת! כל אחד לפי כוחו, ויש בו עשרה שערים, כגון על ביטחון, ועל כניעה, מה זה ביטחון, ומה זה מידת הענווה, איך זה ומה זה, ולא כל אחד יודע מה זה ענווה, וצריכים ללמוד כדי לדעת את זה. השער הראשון בחובות הלבבות שער הייחוד זה חלק שקשה להבין, ורק בסוף השער שם שמדבר על הייחוד שאין מלבדו, שהכל בידי שמים, וגם זה לא פשוט. אבל אחר כך בא שער הבחינה, שמאריך בגודל טובות הבורא, על האדם עצמו בפרט, ועל כל העולם, איך שכל העולם מתנהל על פי השגחה, ואחר כך שער עבודת אלוקים, ושער הביטחון, ושאר השערים, הכל דברים חיוניים.

ארחות צדיקים

יש הרבה ספרי מוסר, והספר הקל ביותר הוא ארחות צדיקים, שהוא ספר קדמון, ואמנם גם שערי תשובה לרבינו ה הוא ספר קדמון, אבל שם כתוב יותר דרישות, ויותר בחריפות, וכן חובות הלבבות הוא מהקדמונים, אבל ארחות צדיקים כתוב בצורה פשוטה יותר, ומביא גם מהראשונים שלפניו, ובפרט לילדים זה ספר מתאים מאד. דיברנו לאחרונה על ספר ארחות צדיקים, והיו שהבינו כאילו שהוא ספר המתאים לילדים ולא למבוגרים, אך לא זו כוונתנו, ורק באנו לומר, שגם מי שאין לו טעם בלימוד ספרי המוסר האחרים יוכל למצוא טעם בלימוד האורחות צדיקים, כי הוא ספר השווה לכל נפש, וכתוב בצורה קלה ומובנת לכל אחד. ואפילו ילדים שאינם ברי דעת ללמוד מסילת ישרים וספרי מוסר אחרים, יכולים הם להבין את הארחות צדיקים, ושמעתי גם מאחד שעוסק בחינוך ילדים, ומלמד אותם בספר ארחות צדיקים, והם נהנים מאד מזה. זו הייתה הכוונה, לא שהוא ספר המתאים רק לילדים, אלא אפילו לילדים יש בזה תועלת גדולה. והוא ספר קדמון שהובא כבר במהרש"א בחידושי אגדות, ודרכו להביא הרבה מהראשונים שלפניו, כגון הרמב"ם, שערי תשובה, חובות הלבבות ועוד, והוא ספר שמשפיע מאד!

ראשית חכמה – רבי אליהו די וידאש

בספר מגיד מישרים הובא שהמלאך אמר לבית יוסף שילמד בכל יום בספר חובות הלבבות, ורק על ידי זה זכה
להיות 'בית יוסף' ולחבר את 'השולחן ערוך', וראיתי באחד האחרונים שכתב (עיין שם הגדולים להחיד"א מערכת ספרים ועוד) כי המגיד אמר ללמוד 'חובות הלבבות' מפני שבזמנו לא היה עדיין הספר 'ראשית חכמה', ועכשיו שזכינו לספר ראשית חכמה שגם מביא בדבריו מחובות הלבבות, אין יותר טוב ממנו, ועדיף ללמוד בו.
בכל דור נותנים מן השמים ספרי מוסר כפי הנצרך לאותו הדור, ואם בתחילה היה מספיק הספר חובות הלבבות, הרי שבהמשך נתמעטו הדורות, וצריכים גם ראשית חכמה שכולל ומביא מהחובות הלבבות בתוספת דברים, וכן בדורות מאוחרים יותר נתחברו עוד ספרי מוסר חדשים, הפותחים את העיניים לראות דברים שלא חשבו עליהם, ועל ידי לימוד המוסר יחד עם התורה תבלין, זוכים להתגבר על היצר הרע וללכת בדרך הישר.

אגרת הרמב"ן – בני משה בן נחמן

שמעתי על אחד שנפטר וציווה לבניו ללמוד פעם בשבוע את איגרת הרמב"ן, כל מה שכתוב שם על ענווה ועל כעס
ושלא להחשיב את עצמו, דברים פשוטים וחשובים, וכשבאתי לנחם את בניו בימי השבעה סיפרו לי שהם כבר עושים זאת ולומדים איגרת הרמב"ן, כפי שכתב להם בצוואתו, וזה משפיע שזוכרים ולא שוכחים את האמונה. וכן כל דבר שמזכיר משפיע.

ספר העקרים – רבי יוסף אלבו

שמעתי על בחור שלא היה לומד מוסר, והתחיל ללמוד מוסר בספר העיקרים, שיש בו ענייני אמונה, וידוע שבתולדות אהרן על התורה מציין מדברי חז"ל על הפסוקים, ודרכו לציין משניות וגמרות וזוהר, ונוסף לזה מביא רק מספר העיקרים וספר העקדה, שהם ספרי יסוד שמבארים מה זה אמונה, ויש שם דברים פשוטים ומובנים, לא סודות התורה, והבחור שהתחיל מוד בזה אמר כי זה משנה את כל החיים שלו, ומאז שהתחיל לעסוק בזה, כל התפילה וכל המחשבות שלו הם אחרות לגמרי.

תומר דבורה – רבי משה קורדובירו

בספר לב אליהו של רבי אליהו לופיאן (ח"ג עמוד לא, קצא) כתב שבתלמוד תורה דקלם היו לומדים בשבת ספר 'תומר דבורה', כי בלימוד ספרי מוסר אחרים אפשר שיבוא לידי התמרמרות, ואף על פי שלאחר הלימוד נעשה שמח ביותר, מכל מקום יש שאלה אם כדאי לימוד כזה בשבת, ואילו בספר תומר דבורה לומדים את גדלות האדם, שיכול להידמות במידותיו להקב"ה, והוא ספר שמרגיע ונותן הרגשה נעימה מאד.

דברי אמת – רבי אלכסנדר משה לפידות

היה אצלי תלמיד צעיר שביקש חיזוק, והשאלתי לו את הספר 'דברי אמת', מהגאון רבי אלכסנדר משה לפידות זצ"ל, שהיה תלמיד של רבי ישראל סלנטר ומגאוני הדור באותו הזמן, והוא צוואה שכתב לבניו בהיותו בן שמונים שנה, ומסרה לאיש סוד שיפרסם אותה בעילום שם, וכתובים בה הרבה מהנהגותיו בתורה ובמידות טובות, דברי חיזוק המשפיעים מאד! וסיפר לי אותו תלמיד שקיבל מזה תועלת רבה.

פלא יועץ – רבי אליעזר פאפו

יש עוד ספרי מוסר שנותנים הדרכה, כמו ספר פלא יועץ' להצדיק רבי אליעזר פאפו, שיש בו הרבה עצות וחיזוק, על הרבה עניינים לפי סדר האל"ף בי"ת, והוא ספר נפלא! וכשלומדים ועוסקים בספרי מוסר, אזי מתקדמים ומתקדמים, וכל אחד יכול להתקדם ולהיות אדם גדול.

חוסן יהושע – רבי יהושע הלר

יש ספרים מיוחדים לחיזוק בתורה, כגון ספר חוסן יהושע' לרבי יהושע הלר, שמאריך בדרכי ההצלחה בתורה, כל אחד לפי מצבו איך ובאיזה צורה הוא יכול להצליח בתורה, ויש בו הדרכה כיצד דרך הלימוד לבני תורה העוסקים בתורה כל היום, וגם מה הדרך לבעלי בתים העוסקים בפרנסה, שאינם יכולים ללמוד כל היום, אבל הם קובעים עתים לתורה, מה היא דרך הלימוד המתאימה להם, ובאיזו צורה ילמדו כדי שיצליחו בתורה.

ספרי החפץ חיים – רבי ישראל מאיר הכהן

החפץ חיים היה גדול הדור, וכתב במשך ימי חייו הרבה ספרים לזכות את הרבים, ובראש ספריו הדפיס הסכמות שקיבל מחכמי דורו, והחזון איש אמר כי החפץ חיים היה גדול יותר מהמסכימים עליו, ואף על פי כן בגודל ענוותנותו לקח מהם הסכמה. ומסתבר כי טעם הדבר שלקח הסכמות רבות, מפני שכל תכלית כתיבת ספריו היה לזיכוי הרבים, בתחילה הוציא את ה'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון' על הלכות לשון הרע, כי הבין שבדורנו עיקר העבודה היא שמירת הפה אשר בגללו חרב בית המקדש, וכן ספר 'תורת הבית' לחיזוק לימוד התורה, וספר 'מחנה ישראל' שנכתב לתועלת היהודים שנלקחו לצבא, וכן שאר הספרים נכתבו לשם זיכוי הרבים, ולכן לקח הסכמות מכל חכמי דורו, כדי שיתקבלו ספריו, והציבור ישתמשו בהם, ועל ידי זה יתרבה ויתפשט זיכוי הרבים ביותר. ספרי ה'חפץ חיים' הם ספרים נפלאים, ושמעתי מעשה שהיה עם בחור שיצא לתרבות רעה עד שנעשה מחלל שבת רחמנא ליצלן, ומישהו השפיע עליו שיתחיל ללמוד בקביעות בכל יום שתי הלכות בספר חפץ חיים ושמירת הלשון, והוא אכן התחיל ללמוד חפץ חיים ושמירת הלשון, ועל ידי זה התהפך גמרי וחזר למוטב, והיום הוא מרביץ תורה בחוץ לארץ. כזו תועלת יש בלימוד ספרי החפץ חיים. בספר אפיקי ים חלק שני בתחילת הספר) מביא מאחד הרבנים בדור הקודם, שמי שילמד בספרי החפץ חיים, זה ישפיע עליו מאד, ויקבל השפעה עצומה, וזה לשונו שם: ללמוד בכל יום ספרי מוסר, ובפרט בספרי חפץ חיים ושמירת הלשון, והלומדים עם חבורה יקבעו לפחות איזו פעמים בשבוע ללמוד בהם, כי אין קץ להתועלת היוצא מזה כאשר ראינו בחוש, ע"כ. וכן הרבי מגור בעל 'אמרי אמת' זצ"ל כשראה את הספר חפץ חיים, כתב מכתב לכל חסידיו להתחזק מאד בלימוד הספר הזה, כי הרגיש בעצמו עד כמה הדברים משפיעים. ספרי החפץ חיים משפיעים מאד על מי שקורא בהם, כל ספרי החפץ חיים משפיעים, בכוח קדושתו, שהם דברים היוצאים מן הלב, עם הקדושה של החפץ חיים, וידוע שהדיבוק אמר על החפץ חיים שהוא נחשב בשמים כמו תנא, לכן ספריו משפיעים מאד. החפץ חיים בסוף הפתיחה להלכות איסורי לשון הרע) כתב על דברי הראשונים "אשר דבריהם קדושים וטהורים, בוערות כמראה הלפידים, ובודאי שמרו את עצמם ממידה גרועה הזו עד תכליתה, על כן דבריהם פועלים מאד בלב קוראיהם", וכל זה ניתן לומר גם על החפץ חיים בעצמו. נכנס אלי אחד וסיפר שלמד הלכות לשון הרע בספר חפץ חיים והוא יודע את כל ההלכות, אבל לא היה לומד את דברי המוסר שבספר שמירת הלשון, מפני שהיה סבור כי די בזה שהוא יודע שאסור לדבר לשון הרע ולא צריך יותר מזה, אבל לאחרונה שמע כי כדאי מאד ללמוד גם את דברי המוסר שבספר שמירת הלשון, ואכן התחיל ללמוד את זה ומאז השתנה לגמרי, הלימוד בספר שמירת הלשון שינה את כל ההשקפות שלו, והוא מרגיש שנהפך לאדם אחר וחי חיים מאושרים, כי דברי המוסר נותנים לאדם חיים מאושרים.

אור יחזקאל –  הרב יחזקאל לוינשטיין

גם בדורות האחרונים נתחברו ספרי מוסר, אורחות צדיקים, מסילת ישרים, אור ישראל ועוד ספרים, עד לדורנו אנו שנתחברו ספרי מוסר מגדולי הדור, וכגון ספר אור יחזקאל ממרן המשגיח זצ"ל, שיש בו הרבה שיחות ומכתבים עם דברי חיזוק והדרכה כיצד אדם יכול להתגבר על היצר הרע ולחיות חיים ישרים בשמחה.

ארחות יושר – הרב חיים קניבסקי

[מתוך דברים במעמד סיום מחזור לימוד בספר ארחות יושר:] ספרי המוסר נותנים הדרכה ומגלים את האמת, וכמו
שכתב המסילת ישרים בהקדמתו שיש דברים ידועים שאנשים שוכחים אותם, כך הטבע ששוכחים את הדברים הנוגעים לחיי נצח, תורה ומצוות ומעשים טובים, כי הנשמה נמצאת בתוך גוף, הגוף דורש את מה שמתחשק לגוף והנשמה רוצה את שלה, והיצר הרע של טבע הגוף הוא חזק ומושך מאד, ולזה צריכים את הקביעות בספרי המוסר. וספר 'ארחות יושר' הוא בדיוק ספר המתאים לפי צרכי הדור, דברים שהדור צריך חיזוק בהם, וכמו שכתב מרן הגר"ח שליט"א בהקדמתו.

בנין עולם – רבי יצחק איזיק בן יעקב

ספר בנין עולם יש עליו הסכמה ממרן המשגיח האור יחזקאל זצ"ל, והוא ספר נפלא, ורוב הדברים שם אינם מהמחבר, אלא מביא מדברי הראשונים והאחרונים במעלת לימוד התורה, ונקרא 'בנין עולם' על פי מה שאמרו ברכות (סד, א) "תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך אל תיקרי בנייך אלא בונייך", תלמידי החכמים שעוסקים בתורה הם בוני העולם.

מעשי הגדולים רבי שלמה וילף

צריכים לחיות כל הזמן במחשבה ובהתבוננות מה אנו חייבים לעשות, ואמנם אין זו עבודה קלה כל כך, והדרך לזה היא רק אם לומדים בכל יום ספרי מוסר, או ששומעים דברי מוסר, וכן אם קוראים סיפורי צדיקים ממעשי הגדולים, ואין הכוונה למופתים ומעשים נפלאים שהם דרגות גבוהות ואינם בשבילנו, אלא הדברים הפשוטים, כיצד הם חיו בחיי היום-יום שלהם, על מה חשבו ומה היה מונח להם בראש, האמונה הפשוטה.

הקדמות האחרונים

אני זוכר אחד שלמד בישיבה שהיה אוהב לעיין ולקרוא בהקדמות של ספרים מגדולי האחרונים, שהם כמו ספר מוסר, איך שכותבים על עצמם בענווה ומבקשים שלא לסמוך עליהם להלכה, ומודים להקב"ה על כל העבר. ובאמת זכה להיות מזכה הרבים מאד.

יהי רצון מלפניך מלך חי וקיים שתזכנו להתחיל ולסיים ללמוד בספרי רבותנו הקדושים, ואמונתך ויראתך תפעם בתוכנו ונזכה ללכת בדרכך בהתלהבות, בשמחה ובכוחות גדולים!

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי