Search
Close this search box.
י״ד בתמוז תשפ״ד – 19/07/2024
Search
Close this search box.

3. ספרי מוסר מומלצים – מראש ישיבת פונביז'

ספרי מוסר מומלצים – מראש ישיבת פונביז' משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה”ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט”א ראש ישיבת פונביז’ נשיא מועצת גדולי התורה ספרי מוסר מומלצים שאלה: האם בסדר מוסר צריכים ללמוד דווקא את הספרים המקובלים? רבינו שליט"א: כן. שערי תשובה,מסילת ישרים, חובות הלבבות וארחות צדיקים.שאלה: יש בחורים שרוצים ללמוד בספרים של מחברי זמנינו… רבינו שליט"א: את זה […]

2. כוח התפילה – הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל 

קדושים תהיו משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין זצוק"ל ראש ישיבת פונביז', נשיא מועצת גדולי התורה כוח התפילה כוח התפילה – תפילה במחשבה יש לדעת כי אפילו תפילה שבלב מועילה לסייעתא דשמיא, ומעשה שהיה באדם שאינו שומר תורה ומצוותשהגיע מחוץ לארץ לבקר בכותל המערבי, ובבואו אל הכותל התעורר והתחיל לחשוב, הן אני אינני מאמין ואיני […]

1. התפילה – דרכי חיזוק מהגר"ג אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז'

קדושים תהיו משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונביז', נשיא מועצת גדולי התורה התפילה עבודה שבלב יש מצוה של תפילה, להתפלל, והתפילה נקראת עבודה שבלב, כמו שאמרו חז"ל (תענית ב, א) ולעבדו בכללבבכם איזוהי עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפילה, ולדעת הרמב"ם (ריש הלכות תפילה) זו מצות עשה דאורייתא להתפלל בכל […]

לימוד התורה – הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א #2

לימוד התורה משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונביז', נשיא מועצת גדולי התורה. הדרך ללימוד התורה הדרך לזכות בתורה – פה קדוש הפה שמדברים בו דברי תורה צריך להיות פה קדוש, ואם הפה מדבר לשון הרע חסר בקדושת הפה וזה מפריעלהצלחה בתורה, ובערכין דף ט"ו הפליגו חז"ל בחומר עוון זה, והעצה […]

קדושת התורה – דרכי חיזוק מהגר"ג אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' #1

התורה משיחות רבינו מרן ראש הישיבה הגה"ר רבי ירחמיאל גרשון אדלשטיין שליט"א ראש ישיבת פונביז', נשיא מועצת גדולי התורה. קדושת התורה קדושת התורה מצינו בחז"ל (סוכה כח, א) על יונתן בן עוזיאל, שבשעה שהיה יושב ועוסק בתורה כל עוף הפורח עליו מיד היה נשרף,וזהו מכוח קדושת התורה, שעל ידי עסק התורה הייתה שם קדושה, והקדושה היא אש.כמו שמצינו […]

היי צדיק/ה ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתפ/י אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי