"לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ"

י״ד בתשרי תשפ״ד – 28/09/2023

נר מצווה ותורה אור

תורה אור

דברי תורה ומוסר - קדושים תהיו

הכותל המערבי

בטל רצונך מפני רצונו כדאי שיבטל רצונו מפני רצונך- קונטרס להתענג

קונטרס להתענג פרק ה' א. כשהקב"ה רוצה להעניק לאדם שפע אזי שולח לו לפניו נסיון. ועוד זאת עלינו לזכור כי עיני בשר לנו, ועל אף שבעמדינו בעת נסיון נראה לנו שדבר זה אינו טוב לנו בוודאי שאין הדבר כן ומבואר בספה"ק שלפעמים כשנגזר על האדם צרה או חיים קשים וכו' והקב"ה ברוב אהבתו את בנו שולח לו נסיון כדאי שאחרי זה יפקד לדבר

קרא עוד >>
מה רבו מעשיך השם

כשיש לו קשיים וניסיונות סימן מובהק הוא על חשיבות עבודתו – קונטרס להתענג

קונטרס להתענג פרק ג' …"ואחרי זה בא ההרגשה שמסתמא אין לו להקב"ה כל כך חשיבות בעבודתי"… א. ביאור הנס שנעשה לכהן גדול ביום הכיפורים. אמנם עלינו לדעת שאדרבא הקושי הזה סימן מובהק הוא שעבודתו חשובה לפני הקב"ה, וחזינן יסוד זה בעבודת כהן גדול ביוהכ"פ שבמשנה מתואר (אבות ה, ה) "עשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש' 'ואחת מזה היה "שלא הזדמן טומאה לכהן גדול

קרא עוד >>

כל הנאותיו וצערו של אדם קצובים לו מראש השנה – קונטרס להתענג

קונטרס להתענג פרק ד א. ועל ידי שמתגבר על יצרו יורד לו ממדת הצער הקצובה לו. ועוד זאת שימה עלינו להתבונן בעת שאדם עומד לפני ניסיון וכן אם אינו מרגיש חשק והתלהבות בלימוד התורה ועבודת ה,' ומצד שני רואה הוא את העולם הזה הנוצץ בחיצוניותה, וליבו מר לו למה עליו לעבור את כל הצער הזה. וכדאי להבין כמה מתיקות וטובה מונח מוסתר בתוך

קרא עוד >>

אל יתייאש כשנראה לו כאילו הוא רחוק מה' – קונטרס להתענג

אל יתייאש כשנראה לו כאילו הוא רחוק מה' – קונטרס להתענג נסיונות בעבודת השם – קונטרס להתענג "… מוחי קודח בכל מיני מחשבות והבלי העולם הזה, גם דאגות פרנסה אינם חסרים, אני מרגיש רחוק מה' כי הרי למה ליבי מושכני לדברים בטלים ולא לעבודת השם ? … " א. בעת נסיון אין האדם מרגיש בזה, וסיבת הדבר.מסופר על מפקד גדול שניהל את צבאו

קרא עוד >>

אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים ואחד – קונטרס להתענג

עבודת ה' מתוך שמחה וטוב לבב ד. למה מי ששונה פרקו מאה ואחד פעמים דייקא, הוא נקרא עובד ה'. ובזה יבואר על נכון דברי הגמ' חגיגה ט:) דגרסי' אהא דנאמר מלאכי ג, יח) 'ושבתם וראיתם מה בין צדיק לרשע מה בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו', ומבאר הגמ' "עבדוולא עבדו תרוייהו צדיקי גמירי נינהו, ואינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה פעמים

קרא עוד >>

מאמר קשיים ונסיונות בעבודת ה' – קונטרס להתענג

נסיונות בעבודת השם – קונטרס להתענג עבודת ה' מתוך שמחה וטוב לבב דברים היוצאים מן הלב… "עומד אני ולבי רוגש במחשבות, נזכר אני בעת שהתחלתי הלימוד בכולל, עם כמה חשק והתלהבות זה היה, השאיפה היתה אחת שבתי בבית ה' כל ימי חיי' ללמוד כראוי ובהתמדה, והתפילות… לחזות בנועם ה', בכמה געגועים עם לב טהור ורצון תמים לעבודתו יתברך, והנה עכשיו אכן זוכה אני

קרא עוד >>

תורת הבטחון – פרשת נח – בענין תמים תהיה עם ה'

בענין תמים תהיה עם ה' "אֵלה תּוֹלְדֹת נֹחַ נֹחַ אִישׁ צַדיק תָּּמִים הָּיָּה בְדֹרֹתָּיו אֶּת הָּאֱלֹקִים הִתְהַלךְ נֹחַ" נח היה צדיק נח זכה שקראו התורה הק' בתואר "צדיק" ו"תמים". ויש לבאר, שמהותו של צדיק הוא מי שהוא בעל בטחון, וכן כתב רבינו בחיי פתיחת פרשת פנחס( כתב וז"ל בא"ד: "וידוע שאין אדם נקרא צדיק אלא הבוטח בו, כענין שכתוב )משלי כח, א(: "וצדיקים

קרא עוד >>
Screen Shot 2020 08 18 at 10.40.35 PM
בית כנסת

הנצפים ביותר

מאמרים נוספים

נושאים שונים

תפילות

היי צדיק ! 

זיכוי הרבים כבר עשית היום?

שתף אותנו עם החברים

כל הזכויות שלך 😉

קדושים תהיו - לתקן עולם במלכות שדי